วิสัยทัศน์ การพัฒนาของผู้บริหาร  (Vision)

“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

วิสัยทัศน์ การพัฒนาองคืกร (Vision)

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีบูรณาการร่วมกัน ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง ขนบธรรมเนียมเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ไม่มียาเสพติด”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

2. จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร

3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. รณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7. จัดให้มีการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.