จากการประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ “ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ มีคะแนนรวม ๙๒.๙๒ อยู่ในระดับ A การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าเท่ากับ ๘๖.๑๓ ดังนั้น หน่วยงานจึงจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี มาโดยตลอด และเล็งเห็นว่า ผลการประเมินที่ปรากฏข้างต้นนั้น เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ และเพื่อเป็นการปรับปรุงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ จึงได้มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

{pdf=/0001/GovernmentPropertyManual.pdf|500|300|native}

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน