ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          อบต. คือ หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

มีฐานเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิก อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

 1.  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)

                     (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                     (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                    (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจาจจดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

                    (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                    (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                    (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                    (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                    (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                    (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                    (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                    (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                    (12) การท่องเที่ยว

                    (13) การผังเมือง

   4. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

                    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                    (2) การจดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                    (3) กาจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

                    (5) การสาธารณูปการ

                    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                    (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                    (9) การจัดการศึกษา

                    (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                    (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี

                    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                    (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                    (14) การส่งเสริมกีฬา

                    (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                    (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเยบร้อยของบ้านเมือง

                    (18) การจำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถานอื่นๆ

                    (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    (25) การผังเมือง

                    (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                    (28) การควบคุมอาคาร

                    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

          การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ยังได้เน้นให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม

          การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

          ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งกำหนดภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67(1))
 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร (มาตรา 68(1))
 3. ให้มีและการบำรุงไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 16(3))
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
 6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67(6))
 2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
 3. การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 67(6))
 4. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
 2. การคุ้มครองและดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
 3. การผังเมือง (มาตรา 68(3))
 4. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))

 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       1.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

       2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตร 68(5)

 1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาครา 68(7))
 2. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
 3.  การท่องเที่ยว (มาตรา 64 (11))

      6. กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ (มาตรา 68(13))

      7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (7)

      8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12(7)

ค้านการบริหารจัดการและการนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
 2. รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดินสาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

      1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))

      2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม( มาตรา 67 (5))

      3. การจัดการศึกษา ( มาตรา 16(9))

4. ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเทณี วัฒนธรรมอันตีงามของท้องถิ่น ( มาตรา 17(18) )

๗. ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและเห็นสมควร ( มาตรา 67(9))

       3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน ( มาตรา16(6))

       4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มาตรา17(3))

 1. การสร้างและรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ( มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล และจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอ แผ่นพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

          ภารกิจหลัก

 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ภารกิจรอง

 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี
 2. การสนันสนุนและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
 3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.