ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ได้สำรวจชมรมกีฬาที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ชมรมกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมาซึ่งทำให้เสียอนาคต นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์จึงได้สำรวจชมรมกีฬา/สนามกีฬาที่พร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ แห่ง รายละเอียดดังนี้

1. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๑ บ้านซับสมบูรณ์ (ชมรมกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์)
2. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๒ บ้านเขาดินทอง (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
3. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๓ บ้านศรีเมือง (สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีเมือง)
4. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๔ บ้านป่าไผ่พัฒนา (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
5. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๕ บ้านไทรงาม (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
6. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๖ บ้านโปร่งเกตุ (ชมรมกีฬาด้านหลังศาลาประชาคม)
7. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๗ บ้านพูนทรัพย์ (สนามกีฬาโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม)

 

 

มาตรการสำหรับการลดใช้พลังงาน
มาตรการ เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนทุกคนนำไปปฏิบัติ
เพื่อประหยัดพลังงานภายในบ้านเรือนเป็นประจำทุกวัน ดังนี้

1. ปิดไฟฟ้า 1 ดวง หรือ ถอดหลอดไฟที่ไม่ใช้ออก จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,519 ล้านบาท/ปี

2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10% และปิดก่อนเลิกใช้ 30 นาที หรือลดเวลาการเปิดแอร์ 30 นาที สามารถลดใช้พลังงานได้ 6% ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 2,642 ล้านบาท/ปี

3. ตั้งตู้เย็นห่างผนัง 15 เซนติเมตร จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10% ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,642 ล้านบาท/ปี

4. ปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มีคนดู หรือเลือกใช้โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้ว แทน 20 นิ้ว จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,642 ล้านบาท/ปี

5. ใช้หลอดฟลูออเรสเซนท์ 18 วัตต์ แทนหลอดไส้ 100 วัตต์ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 423 ล้านบาท/ปี

6. ถอดปลั๊กเตารีดก่อนรีดเสื้อผ้าเสร็จ 2-3 นาที จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 49 ล้านบาท/ปี

7. เสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนเมื่อใช้ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 579 ล้านบาท

8. ใช้จอคอมพิวเตอร์ 15 นิ้ว แทน 17 นิ้ว และปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 92 ล้านบาท/ปี

9. อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 3 ล้านบาท/ปี

10. ขับรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 12,150 ล้านบาท/ปี

 

 

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๒ แห่ง

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการ DAD AND MOM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ให้กับผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ และโรคติดต่อในเด็กเล็ก

๒. เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการทำหน้ากากผ้าไว้ให้เด็กเล็กนำมาใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการสังเกตอาการเบื้องต้นเพื่อช่วยในการสังเกตก่อนเด็กมาเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๔. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะเสี่ยงการได้รับเชื้อโรคของเด็กเล็ก

๕. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะเรื่องการเรียนการสอนของเด็กเล็กระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

           ด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมประชาคมป เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระหว่างวันที่ 3 - 11 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและประโยชน์ของตนเอง โดยมีปฏิทินกำหนดการดังนี้

          -  วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1

          -  วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2

          -  วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

          -  วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4

          -  วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5

          -  วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6

          -  วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7

 

 

           ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อมาแทนที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ให้เข้ากับสถานการณ์ ประเทศไทยในปัจจุบันมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ กระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น ลดการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไร เป็นต้น

เนื้อหาอื่นๆ...