❌ลด ละ เลิก การใช้โฟม❌
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพดีของตัวท่านเอง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน อาทิ ร้านขายอาหาร ผู้บริโภค ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร(N0 Foam) เพื่อสุขภาพดีของประชาชนโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับสมบูรณ์จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ร่วมประเมินการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้👇👇
ขอขอบพระคุณผู้ร่วมประเมินมาล่วงหน้าด้วยนะคะ

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้พิการ

ราย  นางสาวสังวาล เปรี้ยวเขียว  ผู้พิการประเภท 2 ความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย

อายุ 61 ปี  มีความสามารถทางด้านดนตรี (เครื่องเป่า) ประกอบในวงแตรวง  หากมีผู้สนใจร่วมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้พิการรายดังกล่าว ติดต่อได้ ที่  นางสาวดำรง  เปรี้ยวเขียว (พี่สาว) โทรศัพท์ 0616088004 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญ จ.ลพบุรี  (เป็นผู้ดูแล)  และ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีโฟร์เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ผสานความร่วมมือ ในการดำเนินการจ้างงาน นางสาวลักษณารีย์  ขันมะณี  ผู้พิการ  ประเภท 5 ความพิการทางสติปัญญา ทำงานในหน่วยงานรัฐ  วัด หรือพื้นที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างรายวัน ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำของหวัดลพบุรี โดยกำหนดจ้างทำงานในตำแหน่ง แม่บ้าน  ทำความสะอาด ณ วัดท่าใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ด้วยในช่วงหน้าแล้งของทุกปีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบกับปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ส่งผลกระพบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้หมอกควันและค่าฝุ่นละอองมีความเข้มข้นมากขึ้นยังเกิดจากการประกอบกิจกรรมของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อาทิการเผาป่า ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า ขยะ และวัชพืชในที่ทำกินของเกษตรกร เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนงดการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

ประกาศ  เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564