การบริการและการอำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลซับสมบูรณ์

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรม ขึ้นทะเบียน ฉีควัคซีน ผ่าตัดทำหมัน สัตว์พาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอดเดือนมิถุนายน

ปัญหาน้ำเน่าเสียหรือการเกิดมลพิษทางน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงผลเสียและรับรู้การป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างถูกต้อง เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างถูกวิธีและได้ผลอย่างยั่งยืน

วิธีป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำ

1.ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์น้ำ
2.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำ
3.รณรงค์ให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆมีการบำบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
4.รณรงค์ให้ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะในครัวเรือน
5.ช่วยกันป้องกันน้ำเน่าเสีย ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำ หรือท่อระบายน้ำ

❌ลด ละ เลิก การใช้โฟม❌
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพดีของตัวท่านเอง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน อาทิ ร้านขายอาหาร ผู้บริโภค ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร(N0 Foam) เพื่อสุขภาพดีของประชาชนโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับสมบูรณ์จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้พิการ

ราย  นางสาวสังวาล เปรี้ยวเขียว  ผู้พิการประเภท 2 ความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย

อายุ 61 ปี  มีความสามารถทางด้านดนตรี (เครื่องเป่า) ประกอบในวงแตรวง  หากมีผู้สนใจร่วมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้พิการรายดังกล่าว ติดต่อได้ ที่  นางสาวดำรง  เปรี้ยวเขียว (พี่สาว) โทรศัพท์ 0616088004 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญ จ.ลพบุรี  (เป็นผู้ดูแล)  และ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีโฟร์เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ผสานความร่วมมือ ในการดำเนินการจ้างงาน นางสาวลักษณารีย์  ขันมะณี  ผู้พิการ  ประเภท 5 ความพิการทางสติปัญญา ทำงานในหน่วยงานรัฐ  วัด หรือพื้นที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างรายวัน ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำของหวัดลพบุรี โดยกำหนดจ้างทำงานในตำแหน่ง แม่บ้าน  ทำความสะอาด ณ วัดท่าใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

Line OA ของ อบต.