บ้านซับสมบูรณ์  มีการก่อตั้งมานานหลายสิบปี  เนื่องจากชาวบ้านที่มาตั้งรกรากอยู่นั้น  ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนพื้นเพเดิม  แต่จะย้ายรกรากมาจากที่อื่น  และมาบุกเบิกที่ดินเพื่อใช้ในการทำมาหากิน  ทำไร่  ทำนา  หาเลี้ยงกันในครอบครัวก่อน  เพราะในสมัยนั้น  บ้านซับสมบูรณ์เป็นพื้นที่ป่าไม้ห่างไกลความเจริญ  ไม่มีเส้นทางเดินรถ  การเดินทางไปอำเภอหรือการเดินทางไปตลาด  จำเป็นต้องอาศัยเกวียน  หรือการเดินเท้า  ระยะเวลาในการเดินทางออกไปสู่เส้นทางหลักใช้เวลาเป็นวัน ๆ  เมื่อไปถึงเส้นทางหลักไม้ก็ต้องต่อรถไปสู่อำเภออีกทอดหนึ่ง  ดังนั้น  ชาวบ้านจึงไม่ค่อยนิยมเข้าอำเภอกันมากนักหากไม่มีธุระที่จำเป็นจริง ๆ

ปี พ.ศ.  2520  เริ่มมีการทำถนนเข้ามาสู่บ้านซับสมบูรณ์  ทำให้ประชาชนในบ้านซับสมบูรณ์  สามารถออกไปทำธุระทำอำเภอสะดวกขึ้น  แต่ก็ด้วยความยากลำบากในสมัยดั้งเดิม  จึงทำให้ประชาชนมีรายได้ไม่มากนักเพราะว่าการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกสบาย  การขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก  พอเริ่มมีถนนการขนย้ายผลผลิตก็เริ่มสะดวกขึ้น  ประชาชนก็เริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  แต่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงชาวบ้านก็ใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่าง  ใช้ถ่าน  ใช้ฟืนในการหุ้งหาอาหารรับประทานกันในครอบครัว โรงเรียนก็อยู่ห่างไกล   นักเรียนจำเป็นต้องเดินไปโรงเรียนซึ่งมีระยะทางห่างไกลเป็น 10  กว่ากิโลเมตร  นอกจากผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนจริง ๆ  เท่านั้นจึงจะมีความพยายามในการออกไปศึกษาหาความรู้

ปี พ.ศ.  2530  เส้นทางการจราจรเริ่มดีขึ้น  เป็นถนนลูกรัง  เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาสู่หมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง  ไม่มีน้ำประปา  ใช้น้ำจากบ่อโยก  หรือจากบ่อน้ำ  ตักน้ำใส่ถังและใส่รถเข็นไปใส่โอ่งหรือที่รองรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค มีการเปิดโรงเรียนเพื่อรองรับเด็กนักเรียนใกล้ขึ้น  ทำให้เด็กได้รับความรู้มากขึ้น  เพราะโรงเรียนมีระยะทางใกล้กว่าเดิม  ผู้ปกครองจึงเริ่มให้ความสนใจกับการศึกษาหาความรู้ของบุตรหลาน

ปี พ.ศ.  2537  บ้านซับสมบูรณ์  ได้แยกออกจากตำบลเขาน้อยมาตั้งเป็นตำบลซับสมบูรณ์   โดยมีเขตการปกครองจำนวน  5  หมู่บ้าน  

ปี พ.ศ.  2540  ได้มีการเปลี่ยนแปลงและจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  และได้มีการพัฒนา  ระบบการจราจร  ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ำอุปโภค บริโภค ฯลฯ  ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  เริ่มมีน้ำประปา  ไฟฟ้าก็เข้าเกือบทั่วทุกหลังคาเรือน  มีการพัฒนาอาชีพให้กับประชากร  มีการเพิ่มเติมความรู้ให้กับประชากรหลากหลายด้านด้วยกัน  ไม่ใช่แค่เพียงแค่การศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนเท่านั้น  ยังเริ่มมีการศึกษาหาความรู้จากการฝึกอบรม  หรือการศึกษางานจากภายนอกหมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาเอาใจใส่ดูแล  ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การประกอบอาชีพของประชาชนมากขึ้น

ปัจจุบัน  ปี  พ.ศ.  2551  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลซับสมบูรณ์  ในทุก  ๆ ด้าน  โดยประชาชนมีความรู้กว้างขวาง  มีการเป็นอยู่ที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคมนาคม  เส้นทางสายหลักเป็นถนนลาดยางสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการคมนาคมได้ดี  ด้านน้ำอุปโภคบริโภคก็มีประปาหมู่บ้านอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สอยได้อย่างสะดวกสบาย  ด้านการศึกษาหาความรู้ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รองรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  มีโรงเรียนในบริเวณหมู่บ้าน  รองรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  -  มัธยมศึกษาตอนต้น  มีวัดเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ   มีสถานีอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน   มีการก่อตั้ง  สหกรณ์ร้านค้าชุมชน  ปั๊มน้ำมันชุมชนบริการประชาชน  และมีองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเพื่อคอยช่วยเหลือดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในทุก ๆ ด้าน  สร้างความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนภายในตำบลซับสมบูรณ์ เป็นอย่างยิ่ง  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.