การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากำลังคน การพัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินการตามภารกิจ ขององค์การรบริหารส่วน    ตำบลซับสมบูรณ์ ได้สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้รองรับกับการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารงานบุคคลให้สามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความเหมาะสมกับนโยบายภาครัฐในยุค 4.0 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลเข้าสู่ระบบบริหารงานเชิงรุก ตามแนวนโยบายการบริหารจัดการที่ดีตาม    หลักธรรมาภิบาล และมีการโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และตรวจสอบได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมพร้อมและวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ดี ควบคู่การปฏิบัติตนอย่างมีคุณภาพทั้งศักยภาพและคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพต่อไป 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.