เอกสารเผยแพร่

Title Version Description Size Hits Download
pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต62 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 180.46 KB 155 Download Preview
pdf แผนงานโครงการกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบล62 แผนงานโครงการกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปี 2562 2.44 MB 105 Download Preview
pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต63 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 181.25 KB 153 Download Preview
pdf หลักสูตรเรียนรู้ภายใน (ทุนศักยภาพเด่น) หลักสูตรเรียนรู้ภายใน (ทุนศักยภาพเด่น) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 825.52 KB 135 Download Preview
pdf ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 149.99 KB 102 Download Preview
pdf แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 688.66 KB 176 Download Preview
pdf รายงานการติดตามแผน 61-64 1.01 MB 163 Download Preview
pdf แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560-2564 1.07 MB 153 Download Preview
pdf แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) 696.96 KB 177 Download Preview
pdf คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 359.93 KB 157 Download Preview
pdf คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 265.17 KB 156 Download Preview
pdf รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 3.17 MB 164 Download Preview
pdf 202037 141.27 KB 118 Download Preview
pdf ภดส.3-1 476.43 KB 158 Download Preview
pdf 202047 1.93 MB 186 Download Preview

Line OA ของ อบต.