เอกสารเผยแพร่

# Title Version Description Size Hits Download
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต62 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 180.46 KB 96 Preview
แผนงานโครงการกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบล62 แผนงานโครงการกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปี 2562 2.44 MB 71 Preview
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต63 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 181.25 KB 83 Preview
หลักสูตรเรียนรู้ภายใน (ทุนศักยภาพเด่น) หลักสูตรเรียนรู้ภายใน (ทุนศักยภาพเด่น) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 825.52 KB 95 Preview
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 149.99 KB 84 Preview
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 688.66 KB 109 Preview
รายงานการติดตามแผน 61-64 1.01 MB 114 Preview
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560-2564 1.07 MB 118 Preview
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) 696.96 KB 109 Preview
คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 359.93 KB 112 Preview
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 265.17 KB 101 Preview
รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 3.17 MB 78 Preview
202037 141.27 KB 69 Preview
ภดส.3-1 476.43 KB 106 Preview
202047 1.93 MB 122 Preview